Usein kysytyt kysymykset

Mikä uusi ylioppilaskunta? Ketkä ovat yhdistymässä?

Tampereen korkeakoulut yhdistyvät 1.1.2019 alkaen uudeksi korkeakouluyhteisöksi. Yhdistymisen seurauksena myös yliopistojen ylioppilaskunnat Tamy ja TTYY yhdistyvät. Tulevaan ylioppilaskuntaan kuuluu 1.1.2019 alkaen noin 18 000 tamperelaista yliopisto-opiskelijaa ja uusi ylioppilaskunta tulee olemaan yksi Suomen monialaisimmista ylioppilaskunnista sekä edustaa uuden Tampereen yliopiston seitsemän tiedekunnan opiskelijoita. Jäsenmäärältään ylioppilaskunta nousee Suomen toiseksi suurimmaksi ylioppilaskunnaksi.

Mikä on edustajisto?

Ylioppilaskunnassa ylintä päätäntävaltaa käyttää jäsenistön keskuudesta vaaleilla valittava edustajisto. Edustajisto nimeää hallituksen, joka käyttää omaa toimivaltaansa asioiden hoitamiseen.

Edustajisto nimeää ylioppilaskunnan hallituksen ja päättää ylioppilaskunnan suurista linjoista, kuten strategiasta, talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta. Hallitus vastaa päivittäisten asioiden hoitamisesta. Kaikilla Tamyn ja TTYY:n jäsenillä on läsnäolo-oikeus uuden edustajiston kokouksissa.

Edustajisto kokoontuu vuosittain vähintään kahteen sääntömääräiseen kokoukseen. Kevään yleiskokouksessa käsitellään menneen vuoden tilinpäätös. Syksyllä on taas päätettävänä tulevan vuoden talousarvio sekä uusi hallitus. Kokouksia järjestetään lisäksi ympäri vuotta päätettävistä asioista riippuen.

Miksi edustajistovaalit ovat niin aikaisin?

Viime vuonna muutettu yliopistolaki velvoittaa uuden ylioppilaskunnan valitsemaan edustajiston syyskuun loppuun mennessä. Tämän takia edustajistovaaleja ei voida järjestää tänä vuonna loppusyksystä kuten aikaisempina vuosina.

Miksi vaaleissa ei ole vaalikonetta?

Vaalikoneen hallinnointiin ja ylläpitämiseen tarvitaan huomattavan paljon aikaa ja työtä. Sen lisäksi aikaa kuluu siihen, että kaikki ehdokkaat vastaavat vaalikoneen kysymyksiin. Koska eduskunnan päätöksestä vaalit täytyy järjestää tänä vuonna jo syyskuussa, vaalikoneen luomista ja hallinnointia varten jäisi todella vähän aikaa. Nykyisillä ylioppilaskunnilla ei valitettavasti tämän takia ole riittävästi aikaa tai resursseja tehdä vaalikonetta tämän vuoden edustajistovaaleihin.

Mikä on keskusvaalilautakunta?

Uuden ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta koostuu Tamyn ja TTYY:n pääsihteereistä, hallitusten varapuheenjohtajista sekä edustajistojen puheenjohtajista. Tamyn ja TTYY:n edustajistojen valtuutuksella keskusvaalilautakunta järjesti ja päätti uuden yliopiston konsistorin opiskelijajäsenten valinnasta. Keskusvaalilautakunta määrää ylioppilaskunnan vaalijärjestyksen ja toteuttaa ensimmäisen edustajistovaalin.

Keskusvaalilautakunnan kokoonpanosta ja tehtävistä on määrätty joulukuussa 2017 eduskunnan asettamassa laissa.

Miten vaalitulos lasketaan? Mitä eroa on renkaalla ja liitolla?

Vaalitulos lasketaan suhteellisten vertauslukujen perusteella niin sanotulla D’Hondtin menetelmällä. Vaalitulos lasketaan vaalijärjestyksen pykälän 23 § Tuloksen laskeminen -mukaisesti.

 • Jokaisen vaaliliiton ehdokkaat järjestetään äänimääriensä suuruuden mukaan. Saman äänimäärän saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa. Tämän jälkeen annetaan vaaliliitossa eniten ääniä saaneelle vertausluvuksi vaaliliiton koko äänimäärä, toiselle puolet (1/2) siitä,  kolmannelle yksi kolmasosa (1/3) ja niin edelleen.
 • Vaaliliittoihin tai vaalirenkaaseen kuulumattomat ehdokkaat saavat äänimääriensä suuruisen vertausluvun.
 • Jos on muodostettu vaalirengas, järjestetään siihen kuuluvat ehdokkaat ensin heidän vaaliliiton mukaan saamiensa vertauslukujen suuruuden mukaan. Tämän jälkeen merkitään vaalirenkaan ensimmäiselle ehdokkaalle lopulliseksi vertausluvuksi vaalirenkaan koko äänimäärä, toiselle puolet (1/2) siitä ja kolmannelle yksi kolmasosa (1/3) jne.
 • Kaikki ehdokkaat järjestetään lopullisten vertauslukujensa suuruuden mukaan. Saman lopullisen vertausluvun saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee vaaliliiton sisällä laskettu vertausluku, sen ollessa sama henkilökohtainen äänimäärä ja sen mennessä tasan arpa.
 • Lopuksi julistetaan valituksi suurimman lopullisen vertausluvun saaneista lähtien 49 ehdokasta.

Miten edustajiston työ alkaa?

Syyskuun edustajistovaalissa valittavat 49 edustajiston jäsentä eli edaattoria perehtyvät edustajistotoimintaan ja uuden ylioppilaskunnan perustamiseen heti lokakuun alussa järjestettävässä perehdytystilaisuudessa.

Ehdokkaaksi asettuvien kannattaa ottaa huomioon poikkeuksellinen kokoustahti syksyllä 2018: edustajisto kokoontuu loka–marraskuussa lähes viikoittain. Syksyn aikana päätetään kaikki ylioppilaskunnan merkittävät säännöt ja ohjesäännöt, ensimmäinen strategia sekä linjapaperi. Uusi edustajisto pääsee osallistumaan myös uuden ylioppilaskunnan brändityöhön eli uuden ylioppilaskunnan identiteetin rakentamiseen ja visuaalisen ilmeen viimeistelyyn. Lisäksi uuden edustajiston syyskokouksessa päätetään ensimmäisen toimintavuoden toimintasuunnitelma, talousarvio ja hallitus.

Edaattoreille valitaan kaksinkertainen määrä varaedaattoreita, joten jokaiseen kokoukseen ei tarvitse varsinaisen valitun kyetä osallistumaan. Alustava edustajiston kokousten aikataulu:

 • 2.10. Uuden edustajiston harjoittelukokous, perehdytystilaisuus ja tutustumista toisiin
 • 9.10 Järjestäytymiskokous
 • 16.10. Kokous
 • 22.–23.10. Strategiatyöpajat edustajistolle
 • 6.11. Kokous
 • 20.11. Kokous
 • 27.11. Syyskokous

Mikä on uuden ylioppilaskunnan nimi ja kuka siitä päättää?

Vanhojen ylioppilaskuntien esitys uuden ylioppilaskunnan nimeksi on Tampereen ylioppilaskunta ja lyhenteeksi TREY tai Trey. Uuden ylioppilaskunnan edustajisto päättää nimestä järjestäytymiskokouksessaan lokakuussa.

Mikä on uuden ylioppilaskunnan logo ja graafinen ilme?

Toistaiseksi uudella ylioppilaskunnalla ei vielä ole kumpaakaan. Uuden ylioppilaskunnan strategiaa ja brändiä on aloitettu työstämään keväällä 2018 ja työ jatkuu syksyn ajan. Jäsenten ääni uuden ylioppilaskunnan brändissä tulee kuulumaan muun muassa jäsen- ja järjestökyselyyn vastanneiden kautta. Ylioppilaskunnan brändi, mukaan lukien logo ja graafinen ilme, julkaistaan joulukuussa 2018.