Mitä yhteisö odottaa uudelta ylioppilaskunnalta?

Ylioppilaskunnat ovat keränneet kattavan aineiston opiskelijoiden toiveista ylioppilaskuntien yhdistymistä ja uutta ylioppilaskuntaa kohtaan. Kurkista uuden ylioppilaskunnan valmistelutyöhön ja lue laajan aineistonkeruun tulokset!

  • Uusi ylioppilaskunta syntyy Tampereelle jo vuoden vaihteessa!
  • Uuden ylioppilaskunnan valmistelutyötä varten on teetetty laaja aineistonkeruu ja selvitetty opiskelijoiden toiveita uutta ylioppilaskuntaa kohtaan.
  • Aineistonkeruun tuloksien mukaan uuden ylioppilaskunnan toivotaan olevan vahva tamperelaisten yliopisto-opiskelijoiden edunvalvoja sekä yhteisöllisyyden luoja opiskelijoita ja järjestöjä yhdistävänä tekijänä uudessa opiskelijayhteisössä.
  • Yhteisön toiveita kuunnellen luodaan uuden ylioppilaskunnan toimintaa ohjaava brändi ja strategia tulevan syksyn aikana.

Tämän artikkelin alta löydät raportin aineistonkeruun tarkemmista tuloksista!

Kohti uutta ylioppilaskuntaa opiskelijoiden toiveita kuunnellen

Tampere3:sta on puhuttu pitkään ja pian sen vaikutukset alkavat konkretisoitua. Muutos vaikuttaa monin tavoin myös opiskelijoihin – yksi konkreettinen seuraus on perinteikkäiden tamperelaisten ylioppilaskuntien, Tamyn ja TTYY:n, yhdistyminen vuoden vaihteessa. Jo syyskuussa järjestetään uuden ylioppilaskunnan ensimmäinen yhteinen edustajistovaali, jonka myötä valittava ensimmäinen edustajisto tulee päättämään syksyn aikana uuden ylioppilaskunnan kulmakivistä, kuten sen säännöistä, nimestä, strategiasta ja brändistä.

Uusi ylioppilaskunta tuo mukanaan paljon uutta ja mahdollisuuksia uudistua.  Se ei kuitenkaan tarkoita kaikesta vanhasta luopumista, vaan parhaimmillaan nykyisten ylioppilaskuntien vahvuuksien yhdistämistä ja molemminpuolista oppimista. Tämä on ollut uuden ylioppilaskunnan brändi- ja strategiatyön lähtökohta. Yhdistyminen nähdään mahdollisuutena kehittyä ja uudistua, kuitenkaan vanhaa unohtamatta.  Samaa mieltä näyttää olevan myös yksi ylioppilaskuntien jäsenkyselyn vastaaja:

”Se on jotain enemmän kuin tämänhetkiset. Tamyn edunvalvonta on ammattimaista ja vakavasti otettavaa, TTYY:llä taas yhteisöllisyys on ehdoton ykkösasia – näistä yhdessä syntyy jotain tamperelaisen omaleimaista.”

Uutta ylioppilaskuntaa on valmisteltu jo jonkin aikaa. Helmikuussa ylioppilaskunnat muodostivat yhteisen bränditiimin ja myöhemmin elokuussa muodostettiin myös yhteinen strategiatyöryhmä, joka yhteistyössä bränditiimin kanssa valmistelee uuden ylioppilaskunnan suuria toimintaa ohjaavia linjoja. Toimivan brändin tai strategian luomista ei kuitenkaan taklata pienellä porukalla, vaan kaiken keskiössä on uuden ylioppilaskunnan tärkeimmän kohderyhmän eli opiskelijoiden kuuleminen.

Kuluneen kevään aikana, helmikuusta toukokuuhun, bränditiimi toteuttikin laajan aineistonkeruun, jolla pyrittiin selvittämään, minkälaisen uuden ylioppilaskunnan yhteisö itselleen haluaa ja miten näihin odotuksiin voidaan vastata. Samalla voitiin myös tutkia, mitä asioita nykyisistä ylioppilaskunnista halutaan säilyttää, mistä asioista halutaan kenties luopua ja mitä asioita uusi ylioppilaskunta voisi tehdä nykyistä paremmin. Yhteisön odotuksia selvitettiin toteuttamalla erilaisia työpajoja, kyselyitä ja haastatteluita niin opiskelijoille, järjestöille kuin ylioppilaskuntatoimijoillekin. Kenties itsekin keväällä vastasit ylioppilaskuntien yhteiseen jäsenkyselyyn, osallistuit järjestösi edustajana ryhmähaastatteluun tai törmäsit kampuksilla brändiständeihin, joissa selvitettiin opiskelijoiden mielipiteitä ja odotuksia ylioppilaskuntien yhdistymisestä?

Mitä yhteisö sitten odottaa uudelta ylioppilaskunnalta?

Mielipiteitä uudesta ylioppilaskunnasta ja ylioppilaskuntien yhdistymisestä on vähintäänkin yhtä paljon kuin ylioppilaskunnilla on jäseniä. Aineistonkeruun perusteella monissa asioissa näyttää kuitenkin löytyvän yhteneviä odotuksia ja toiveita, joiden pohjalta voidaan lähteä rakentamaan yhteistä uutta ylioppilaskuntaa. Tässä esiteltynä niistä muutamia.

  • Ensinnäkin, uuden ylioppilaskunnan odotettiin olevan vahva tamperelaisten yliopisto-opiskelijoiden edunvalvoja, joka aidosti vaikuttaa asioihin ja saa opiskelijoiden äänen kuuluviin. Suurimmat odotukset edunvalvonnassa kohdistuivat erityisesti opiskelijoiden asioihin ja yliopistolla vaikuttamiseen.
  • Toisekseen, uuden ylioppilaskunnan toivottiin rakentavan yhteisöllisyyttä, yhtenäisyyttä ja yhteistä opiskelijakulttuuria Tampereelle esimerkiksi yhteisten tapahtumien, järjestöjen välisen yhteistyön ja uusien perinteiden kautta. Nykyiset perinteet ja kulttuurit toivottiin kuitenkin nähtävän rikkautena edelleen myös uudessa ylioppilaskunnassa, eikä niitä toivottu kitkettävän pois. Ylioppilaskunta tulee olemaan Suomen moninaisin,  ja se myös nähtiin uuden ylioppilaskunnan vahvuutena. Moninaisuutta toivottiin arvostettavan ja hyödynnettävän. Kaikkien tulisi saada tuntea kuuluvansa uuteen yhteisöön.
  • Lisäksi, tärkeäksi teemaksi uudessa ylioppilaskunnassa muodostui niin opiskelijoiden, järjestöjen, tieteenalojen kuin kampustenkin välinen tasa-arvoisuus ja yhdenvertainen huomioonottaminen.
  • Aineistonkeruussa ilmeni myös monia kehityskohteita, joista keskeisimpänä esille nousi ylioppilaskuntatoiminnan avoimuuden, viestinnän ja osallistavuuden kehittäminen.

Edellä mainittujen havaintojen lisäksi kerätyt aineistot tarjoavat näkökulmia moniin muihinkin mielenkiintoisiin teemoihin. Tarkemmat tulokset aineistonkeruusta ovat nyt vapaasti luettavissa: tämän tekstin liitteenä löydät aineistoraportin, johon on koottu yhteen kaikki kerätyt aineistot ja niiden tulokset. Aineistoraportin lopusta löytyy myös koko aineistonkeruusta koostettu yhteenveto. Jos siis haluat saada nopean katsauksen aineistonkeruun tuloksiin, kannattaa lukea tämä tiivis yhteenveto-osuus.

Tulevana syksynä edessä on uuden ylioppilaskunnan brändin ja strategian luominen kerätyn aineiston pohjalta. Uuden ylioppilaskunnan brändityön tavoitteena on luoda aidosti yhteisöään kuvastava ja opiskelijoita puhutteleva ylioppilaskunta. Tähän pyritään kehittämällä ylioppilaskuntatoimintaa, viestintää ja siten uuteen ylioppilaskuntaan kohdistuvia mielikuvia yhteisöltä kerätyn palautteen perusteella. Osa tätä työtä on myös uuden visuaalisen ilmeen luominen. Brändityö on tiiviisti sidoksissa myös uuden ylioppilaskunnan strategiatyöhön eli uuden ylioppilaskunnan tavoitteiden asettamiseen ja käytännön toimintamallien rakentamiseen näiden tavoitteiden pohjalta.

Vaikka virallisesti aineistonkeruu on saatu päätökseen, eivät opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet ole suinkaan vielä ohi. Konkreettisin mahdollisuus osallistua uuden ylioppilaskunnan rakentamiseen on syyskuisiin edustajistovaaleihin osallistuminen – vaalien merkitystä tulevan ylioppilaskunnan kannalta ei voi vähätellä! Uuden yhteisön ja identiteetin muodostuminen vievät aikaa ja oikeita tyyppejä tätä työtä tekemään tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan!

Lue lisää aineistonkeruun tulokista alla olevan linkin kautta.

Brändi- ja strategiatyön aineistoraportti

Teksti: Rosa Lehtinen, ylioppilaskuntien brändikoordinaattori

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *